Stypendia Gminy Miasto Krosno dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Krośnieńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Pobierających Naukę Na Terenie Gminy Miasto Krosno.

 Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Przed nami kolejna edycja   przyznawania przez Prezydenta Miasta Krosna-  jednorazowego Stypendium Gminy Miasto Krosno dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Krośnieńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Pobierających Naukę Na Terenie Gminy Miasto Krosno.

Treść uchwały, zawierającej  Regulamin  wraz ze wzorami załączników ( w jednym dokumencie) do pobrania poniżej:

Regulamin -Jednorazowe Stypendium GMK dla uczniów szczególnie uzdolnionych Uchwała Nr XLVIII-1360-22 z dnia 30.06.2022 RMK

Regulamin zakłada cztery kategorie, w ramach których, uczeń może starać się o stypendium.

Według regulaminu – o stypendium w naszej szkole mogą ubiegać się m. in.  uczniowie I LO (oprócz uczniów nowoprzyjętych do klas pierwszych), którzy zdobyli w roku szkolnym 2022/2023 tytuły laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim i którzy osiągnęli średnią co najmniej 4,8 w klasyfikacji końcoworocznej oraz uczniowie posiadający osiągnięcia sportowe i średnią co najmniej 4,5.

Niestety, stypendium nie przysługuje absolwentom szkoły. Z doświadczeń ubiegłego roku wynika, że żaden z absolwentów, będący laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej nie otrzymał stypendium z przyczyn formalnych.

Uczniowie klas I – mogą starać się o stypendia w swoich macierzystych szkołach podstawowych, o ile były one prowadzone przez Gminę Miasto Krosno. Miejsce zamieszkania nie gra roli. 

UWAGA! Składanie wypełnionych i podpisanych przez rodziców niepełnoletniego  ucznia lub pełnoletniego ucznia wniosków wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły  w nieprzekraczalnym terminie  — 
do 30 sierpnia 2023 r.!

Do szkoły należy dostarczyć:

  • Wypełniony i podpisany wniosek o stypendium w dwóch egzemplarzach! ( Załącznik nr 1 regulaminu- strona 4,5 dokumentu powyżej)
    (prosimy dane osobowe wypełniać czytelnie drukowanymi literami, niebieskim długopisem)
    Uwaga! W tytule wniosku proszę podawać rok szkolny 2022/2023 oraz klasę, którą uczeń ukończył np.   1 a, 2b, 3c,   itd.
  • Oryginał i kserokopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty lub innego osiągnięcia, wskazanego w regulaminie ( na miejscu potwierdzimy za zgodność z oryginałem)
  • świadectwo szkolne – oryginał i ksero ( na miejscu potwierdzimy za zgodność z oryginałem), 
  • Podpisane wszystkie trzy  wymagane regulaminem oświadczenia (  RODO, Wizerunek, numer konta, czyli załączniki nr 2,3,4 regulaminu)

     W razie potrzeby proszę kontaktować się z wicedyrektorem szkoły Ewą Jaklewicz  lub Panią Edytą Zając
 tel 13 43 204 50.