Dyrektorzy I LO

Dyrektorzy I Liceum Ogólnokształcącego na przestrzeni lat

KASPER BRZOSTOWICZ

Data urodzenia nieznana, zmarł 3 czerwca 1924 r. w Stanach, powiat Nisko. Ukończył studia matematyczne. Początkowo pracował jako nauczyciel gimnazjum w Sanoku, później w Jaśle. Od l .09.1900 r. pełnił funkcję kierownika, a od 22.04. 1902 r. dyrektora C.K. Szkoły Realnej. Wraz z profesorami szkoły: Bronisławem Vopalką i Władysławem Probulskim był głównym orędownikiem nadania szkole imienia wybitnego Astronoma. W kronice szkoły zapisał: “od dnia 1.09.1921 r. zakład tutejszy nosi nazwę Państwowe Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika – i jest samodzielny”. Od 1907 r. wydawał drukiem roczne sprawozdania dyrekcji C.K. Szkoły Realnej w Krośnie, w których, obok części urzędowej – zawierającej wykazy nauczycieli, wychowanków, tematy egzaminów dojrzałości, przepisy szkolne, statystykę zakładu – znajdowały się prace naukowe i literackie nauczycieli szkoły.
W opinii swoich wychowanków i współpracowników, jak wspomina prof. Michał Mrozowski, był człowiekiem wielkiego serca: “Ucząc ulubionej matematyki wykazywał pełne umiłowanie pracy nauczycielskiej, którą wykonywał z zapałem i pogodą; cechowała go wyrozumiałość dla młodzieży”. Poza pracą zawodową udzielał się społecznie; był przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej dla czeladników, zastępcą przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół ludowych, zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa Zaliczkowego i Kasy Oszczędności miasta Krosna, radnym miasta Krosna, dyrektorem Prywatnego Seminarium Żeńskiego, długoletnim przewodniczącym Kółka Rolniczego.
Przeszedł na emeryturę 15.10.1923 r. – po 39 latach pracy. Zmarł 03.06.1924 roku. Został pochowany na cmentarzu w Krośnie.


LUDWIK ZAKULSKI

Urodzony w 1884 r. Gimnazjum i studia uniwersyteckie ukończył w Krakowie. W 1908 r. objął posadę nauczyciela w C.K. Szkole Realnej w Krośnie. W 1913 r. otrzymał tytuł profesora. Uczył języka niemieckiego oraz opiekował się drużyną skautów. W 1914 r. został powołany do służby wojskowej. Mimo ran odniesionych na wojnie (utrata oka), w 1915 r. powrócił do pracy nauczycielskiej. W 1923 r. został mianowany przez Kuratońum Okręgu Lwowskiego na stanowisko kierownika, a w roku 1925 – w wyniku konkursu – na dyrektora Państwowego Gimnazjum im. M. Kopernika. Zorganizował uroczyste obchody 25-lecia szkoły, połączone ze zjazdem maturzystów. Zapoczątkował tradycję zjazdów absolwentów poszczególnych roczników. Był głębokim patriotą, szczególnie uwrażliwionym na wychowanie młodzieży. W czasie jego kadencji zaczęła wychodzić pierwsza gazetka szkolna -miesięcznik “Wzloty”, powstało “Koło Matek”, którego celem było “wspieranie uczniów pilnych, lecz niezamożnych”. Prof. Mrozowski tak pisze o dyrektorze Zakulskim: “Osobiste zalety dyrektora, jego umysłu i serca, wywierały potężny wpływ na młodzież i nauczycieli.” Dyrektor Zakulski decyzją władz został z Krosna przeniesiony do Niska, skąd odszedł na emeryturę. Zamieszkał z rodziną w Krakowie, gdzie zmarł w 1945 r.


STANISŁAW ĆWIKOWSKI

Urodzony w 1885 r. w powiecie nowosądeckim. Po ukończeniu Uniwersytetu Jagiellońskiego pracował jako nauczyciel, najpierw w Nowym Sączu, a następnie w gimnazjum Św. Jacka w Krakowie. W 1918 r. zorganizował prywatne gimnazjum w Nisku, którego był dyrektorem. Przeniesiony do Krosna, od lutego 1929 r. do końca sierpnia 1929 r., pełnił funkcję dyrektora Państwowego Gimnazjum im. M. Kopernika. Reskryptem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia powołany został na stanowisko wizytatora Okręgu Szkolnego Polskiego, następnie Pomorskiego, a później Poznańskiego. Zmarł na atak serca w 1942 roku.


STANISŁAW BOBAK

Urodzony 22 lutego 1889 r. w Łącku powiat nowosądecki. Po ukończeniu Gimnazjum Klasycznego w Nowym Sączu, w latach 1909-1914 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując dyplom nauczyciela szkół średnich, z prawem do nauczania języka niemieckiego. Pracę zawodową rozpoczął w Państwowym Gimnazjum w Nisku. W latach 1926 – 1929 pracował w Państwowym Gimnazjum im. T. Czackiego w Warszawie, skąd l października 1929 r. powołany został na stanowisko dyrektora Państwowego Gimnazjum im. M. Kopernika w Krośnie. Prowadził szkołę blisko 20 lat. Pierwszy okres jego kadencji zaowocował zmianami: szkoła zwiększyła ilość oddziałów, powstała klasa koedukacyjna. Młodzież zamiejscowa mogła zamieszkać w świeżo oddanej bursie. Od 1933 r., wraz z gronem profesorskim, realizował założenia reformy oświaty, wprowadzającej nowy typ szkoły: czteroletnie gimnazjum z tzw. małą maturą oraz dwuletnie liceum.
l września 1939 r. przeprowadził egzamin do pierwszej klasy gimnazjum, a w kilka dni później, wraz z innymi nauczycielami, zgodnie z poleceniem władz wyjechał na wschód. W połowie października z kilkoma nauczycielami wrócił do Krosna. Władze okupacyjne nie pozwoliły na otwarcie gimnazjum, ale dyrektor zatrudnił się w biurze Kółka Rolniczego i wraz z doświadczonymi nauczycielami rozpoczął tajne nauczanie. Z ramienia Powiatowego Zarządu ZNP i Tajnej Komisji Oświatowej, w porozumieniu z konspiracyjnymi polskimi władzami ministerialnymi, został Przewodniczącym Komisji Tajnego Nauczania dla Szkół Średnich w Krośnie. Współorganizował nauczanie, przeprowadzał egzaminy, przekazując na użytek uczniów swój prywatny księgozbiór.
Po wyzwoleniu Krosna w 1944 r. przypadł mu w udziale ogromny trud zorganizowania nauki po 5-letniej przymusowej przerwie. Już w październiku 1944 r. rozpoczęły się zajęcia w Pałacu Biskupim Jako tymczasowej siedzibie szkoły. Prowadzono je w bardzo trudnych warunkach lokalowych i przy ogromnych brakach podstawowego sprzętu. Gdy tylko wojska radzieckie opuściły szkołę, rozpoczął remont budynku przy ul. Staszica, w którym zajęcia rozpoczęły się już 5 grudnia 1946 r. Radość z nowego budynku i nauki jednozmianowej zakłócał niepokój związany z kolejną reformą, tak programową, jak i strukturalną.
Dyrektor Stanisław Bobak był człowiekiem bardzo popularnym i szanowanym, cieszącym się ogromnym autorytetem. Zmarł w pełni sił twórczych 26 lutego 1948 r. Został pochowany na cmentarzu w Krośnie. Rada Pedagogiczna i młodzież ufundowała poświęconą Mu tablicę pamiątkową, umieszczoną w holu budynku szkolnego.


JÓZEF KUCZA

Urodził się 13 listopada 1907 r. we Wrocance pod Krosnem. Szkołę średnią ukończył w Sanoku w 1928 r., a studia wyższe magisterskie na UJ w 1934 r. (wydz. filozoficzny, kierunek historia). Po studiach, do 1939 r. pracował w Zakładach Graficznych w Miejscu Piastowym. Z chwilą wybuchu wojny powołany do II Pułku Strzelców Podhalańskich. Dostał się do niewoli niemieckiej, skąd po ucieczce, powrócił do Wrocanki i rozpoczął działalność w ruchu oporu. W latach 1940-1945 był członkiem AK (ps. “Góra”), a także współorganizatorem i wykładowcą w Tajnej Szkole Podchorążych w Miejscu Piastowym. Działał także w Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Bezpośrednio po wojnie został powołany na stanowisko kierownika Bursy Gimnazjalnej przy ul. Olejarskiej, którą remontował wespół z młodzieżą. Równolegle pracował jako nauczyciel historii w Gimnazjum i Liceum w Krośnie oraz członek Komisji do Walki z Analfabetyzmem. 15 marca 1949 r. został powołany na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia Licealnego im. M. Kopernika w Krośnie. Jako dyrektor koncentrował się głównie na poprawie bazy materialnej szkoły, reorganizował bibliotekę szkolną, całkowicie zniszczoną w czasie wojny, która w ciągu dwudziestu lat stała się jedną z najlepiej wyposażonych w województwie. W 1966 r. doprowadził do wybudowania sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Głównymi celami, jakie sobie postawił, było rozwijanie uzdolnień młodzieży, kultywowanie tradycji szkoły i współpraca ze środowiskiem. Dbał, by uczniowie próbowali sił w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Pierwsze sukcesy przyszły w 1951, gdy Paweł Szeptycki i Izabela Smolarska otrzymali najwyższe wyróżnienia w Polsce. Nie cierpiał bylejakości. Dzięki takiej filozofii potrafił wydobyć z ucznia to, co w nim było najlepsze. Równocześnie pomagał wychowankom słabym, ale pracowitym, wskazując im kierunki rozwoju. Wzbogacał i pielęgnował tradycje szkoły. Udało mu się zorganizować obchody 60-lecia szkoły i przy tej okazji wydać Księgę Jubileuszową – przez długi czas jedyne szeroko dostępne źródło informacji o tej szkole. 24 października 1973 r. z Jego inicjatywy odbyła się w szkole Ogólnopolska Inauguracja Roku Kopernikowskiego, połączona z odsłonięciem pomnika Patrona.
W 1974 r. odszedł na emeryturę. Zmarł 8 września 1977 r. i został pochowany na cmentarzu w Krośnie. Maturzyści rocznika 1974 na zjeździe koleżeńskim 25-lecia matury ufundowali Dyrektorowi tablicę pamiątkową w holu szkoły.


ADOLF MARCZAK

Urodzony 11 maja 1931 r., absolwent Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia Licealnego w Krośnie, którą ukończył w 1950 r. W 1953 r. rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie, jako nauczyciel języka polskiego, do 1971 roku uczył języka polskiego także w Liceum Medycznym w Krośnie. W 1974 r. uzyskał tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim i został powołany na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika. Od roku 1977 pracował w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. W latach 1958-1961 był radnym Powiatowej Rady Narodowej, przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury PRN w Krośnie, a także wieloletnim przewodniczącym konferencji rejonowych ZNP. W latach 1984-1988 pełnił funkcję przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Krośnie, od 1987 r. był przewodniczącym Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Z jego inicjatywy powstał szkolny teatr, który wystawił z sukcesem ogólnopolskim “Ballady i romanse”, a później -pod kierunkiem polonistów – kolejne sztuki (“Krakowiacy i górale”, “Śluby panieńskie”). Był miłośnikiem regionu krośnieńskiego i pionierem promowania idei “małych ojczyzn”.

Za swoją działalność otrzymał odznaczenia: Złotą Odznaką ZNP w 1971 r., odznakę “Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego” w 1974 r., Złoty Krzyż Zasługi w 1975 r., Odznakę Honorową “Za Zasługi dla Województwa Krośnieńskiego” w 1985 r.. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1985 r. W 1989 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 10 września 1997 roku.


MARIAN SOCHA

Urodzony 20 sierpnia 1926 r. w Krośnie. Publiczną Szkołę Powszechną ukończył w 1940 r. W latach 1940-1943 uczęszczał do Miejskiej Publicznej Szkoły Handlowej. Absolwent Państwowego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, które ukończył w 1946 r. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w 1948 r. podjął pracę pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Makowiskach (powiat Jasło), pełniąc funkcje kierownika placówki do 1964 r. W 1962 r. ukończył w Warszawie Studium Pedagogiczne o kierunku psychologicznym. W latach 1964-1975 pracował w Wydziale Oświaty w Jaśle na stanowisku zastępcy inspektora oświaty. Po reformie administracyjnej w 1975 r. podjął pracę w Kuratorium Oświaty i Wychowania, gdzie pracował do 1977 r., pełniąc funkcję starszego wizytatora. Po ukończeniu studiów magisterskich – kierunek pedagogika szkolna (w 1977 r.) został powołany na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Krośnie. W tym czasie podjął studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą, które ukończył w 1980 r. Lata Jego dyrektorowania przypadają na szczególnie trudny okres. W czasie stanu wojennego 15 stycznia 1982 r. został odwołany z funkcji dyrektora. Wrócił do pracy w Kuratorium Oświaty i Wychowania, gdzie pracował do czasu przejścia na emeryturę 30 sierpnia 1984 r. W latach 1982-1996 prowadził zajęcia pedagogiczne w Niższym Seminarium Duchownym w Miejscu Piastowym.
Za działalność pedagogiczną był odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi w 1972 r.. Odznaką “Zasłużony dla Woj. Rzeszowskiego” w 1973 r., Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1984 r., Odznaką “Zasłużony Bieszczadom” w 1984 r.


JAN KRZANOWSKI

Urodzony 26 listopada 1921 r. w Krościenku Wyżnym. W 1946 r. ukończył Liceum Pedagogiczne w Krośnie. Studia zaoczne z tytułem magistra pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył -jako jeden z nielicznych wówczas w powiecie – w 1966 r. Pierwszą jego pracą było stanowisko sekretarza szkoły w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie. W latach 1948-1952 był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich, gdzie wykazał się dużymi zdolnościami organizacyjnymi i pedagogicznymi. W latach 1952-1954 pełnił funkcję dyrektora Liceum Pedagogicznego w Sanoku, skąd przeniesiono Go na stanowisko zastępcy inspektora oświaty w Krośnie, które zajmował do 1970 r. Po awansie Krosna do rangi miasta wojewódzkiego, w 1975 r., objął stanowisko miejskiego inspektora oświaty . W latach 1977-1984 był nauczycielem w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie, gdzie w roku 1982 objął stanowisko dyrektora szkoły. Był nim do chwili nagłej śmierci 9 grudnia 1984 roku. W kręgu jego stałych zainteresowań była rozbudowa szkoły, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz współpraca szkoły ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, do którego należał od 1954 roku.
Otrzymał między innymi odznaczenia i wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę Działacza TPD, Złotą Odznakę ZNP, Odznakę “Zasłużony dla województwa rzeszowskiego”, Odznakę Honorową “Za Zasługi dla Województwa Krośnieńskiego”, Medal 30-lecia PRL, Odznakę “Zasłużony pracownik Rady Narodowej”.


ALEKSANDER NOWAK

Urodził się 18 lutego 1938 r. w Ćwikowie powiat Dąbrowa Tarnowska. Pracę pedagogiczną rozpoczął l września 1962 roku. W latach 1963-1968 pracował jako nauczyciel, kolejno w szkole Podstawowej we Wrocance, Głowience i Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie. Od 1968 do 1972 roku kierował Powiatowym Ośrodkiem Metodycznym w Krośnie. W roku 1972 został wizytatorem przedmiotowo-metodycznym w Wydziale Oświaty w Krośnie i pełnił tę funkcję do 1975 roku, kiedy to otrzymał stanowisko starszego wizytatora w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie. W 1975 roku ukończył filologię rosyjską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, a później podyplomowe studium organizacji i zarządzania oświatą w JKN w Warszawie i uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej dla kierowniczej kadry oświatowej. Od l marca 1985 roku do 31 sierpnia 1990 roku pełnił funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Z jego inicjatywy rozpoczęły się przygotowania do obchodów 90-lecia szkoły i wznowiono działalność wydawniczą – ukazały się pierwsze numery “Postscriptum”. W 1990 roku przeszedł na emeryturę. Wyróżniony Nagrodą Kuratora w 1987 i 1989 roku.


LESZEK ULIASZ

Urodzony 2 stycznia 1947 r. w Równem. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie w 1965 r. W latach 1965-1970 studiował na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończył filologię germańską. W latach 1968-1970, jako student, pracował w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, a od 1970 r. do 1982 r. był nauczycielem języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Bogatym na Dolnym Śląsku. W 1982 r. podjął pracę jako nauczyciel języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie i od tej pory związany jest ze Szkołą.
W latach 1985-1988 pełnił funkcję wicedyrektora, a w 1990 roku został powołany na stanowisko dyrektora szkoły. Jest to okres twórczego rozwoju szkoły tak pod względem materialnym, jak i dydaktycznym. Rozpoczął remont generalny budynku: wymieniono instalację elektryczną, instalację c.o., stolarkę okienną, drzwiową, a w kolejnym etapie stropy i posadzki. Sukcesem dyr. L.Uliasza było wprowadzenie Liceum do elitarnego Stowarzyszenia Szkół Aktywnych oraz zapoczątkowanie w szkole systemu zajęć w grupach profilowanych. Z Jego inicjatywy powstała Rada Szkoły. W 1995 r. podjął decyzję o rezygnacji ze stanowiska dyrektora, kontynuując pracę na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego. Od września 1996 roku jest wicedyrektorem i lektorem języka niemieckiego w Kolegium Nauczycielskim im. Pro f. Stanisława Pigonia w Krośnie.
W uznaniu zasług wyróżniony nagrodami Ministra Edukacji Narodowej w 1978 i w 1994 roku, oraz licznymi nagrodami Kuratora Oświaty.


ZYGMUNT GINALSKI

Urodzony 4 kwietnia 1955 r. w Dobieszynie. Studia wyższe o kierunku wychowanie fizyczne ukończył na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Pracę dydaktyczną rozpoczął w 1981 r. w Szkole Podstawowej w Brzozowie. W latach 1982-1988 uczył i wychowywał młodzież, pracując w Szkole Podstawowej nr 10 i w Szkole Podstawowej nr 12 w Krośnie. W latach 1989-1992 był asystentem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Rok szkolny 1995/96 to okres, w którym doświadczenia dydaktyczne i organizacyjne wykorzystywał w pracy na stanowisku dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. W maju 1996 roku podjął decyzję o rezygnacji ze stanowiska dyrektora.


JADWIGA OLBRYCHT

Urodzona 18 lutego 1949 r., w Bielanach. Studia wyższe ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1972 r. (wydział humanistyczny, kierunek filologia polska). W roku 1973 została zatrudniona w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, gdzie pracuje do chwili obecnej. Ucząc języka polskiego osiąga wysokie wyniki, dzięki stosowaniu nowoczesnych metod nauczania. Jej praca z uczniami wyjątkowo uzdolnionymi zasługuje na szczególną uwagę. Wielokrotnie doprowadzała swych wychowanków do olimpiad przedmiotowych na szczeblu okręgowym. W roku 1986/87 Jej uczeń został laureatem olimpiady na szczeblu centralnym, a w 1997 roku Jej uczennica otrzymała tytuł finalisty. Prowadziła Koło Miłośników Poezji i Literatury Współczesnej oraz warsztaty szkoleniowe programu Nowa Matura dla nauczycieli języka polskiego szkół średnich województwa krośnieńskiego w Zespole Przedmiotowym Języka Polskiego. W roku szkolnym 1995/96 została wicedyrektorem szkoły, a w 1996/97 – dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego. W 1997 roku podjęła decyzje o rezygnacji ze stanowiska dyrektora.
Ukończyła wiele kursów i form doskonalenia: Podyplomowe Studium Filologii Polskiej (1988 r.), II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie filologii polskiej (1990 r.). Ukończyła kurs dla polonistów w zakresie pomiaru dydaktycznego (1997 r.), w latach 1996-1998 współredagowała pismo nauczycieli “Ergo”.
Uzyskała także wiele nagród: Dyrektora w 1985 r., 1987 r., 1991 r., Nagrody Kuratora w 1985r., 1988 r., 1997 r., Nagrody Ministra w 1973 r. – III stopnia, 1992 r. – II stopnia, a także Medal Komisji Edukacji Narodowej w 1992 roku.


GRAŻYNA GREGORCZYK

Urodzona 17 kwietnia 1954 r. w Krośnie. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. W 1978 roku ukończyła z wyróżnieniem studia matematyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W latach 1978-1984 pracowała jako nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 4 w Krośnie, a w latach 1984-1986 w Studium Nauczania Początkowego przy Zespole Szkół w Krośnie. Pracę w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie rozpoczęła l września 1986 r. W 1987 roku uzyskała I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie matematyki. Jako nauczyciel matematyki wiele czasu poświęca na pracę z uczniem zdolnym osiągając wymierne efekty. Od 1992 r. jej uczniowie osiągali czołowe lokaty w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Prowadzony indywidualnym programem, trzykrotny stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci otrzymał w latach 1993, 1994, 1995 tytuł finalisty, a w 1994 roku wyróżnienie Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej i stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Od wielu lat przygotowuje uczniów do udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Realizując ambicje zawodowe pełniła liczne funkcje społeczne: członka Komisji Konkursu Matematycznego dla byłego województwa krośnieńskiego (1994-1996), członka Zespołu Konsultacyjnego przy Kuratorze Oświaty w Krośnie (l 998), członka Rady Szkoły od 1992 r., a przewodniczącej – od 1994 r. Współredagowała wydawnictwo okolicznościowe z okazji 90-lecia szkoły.
W 1997 r. została powołana na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego. Poprawiła znacznie bazę szkoły, pozyskując środki pozabudżetowe na adaptację poddasza i wymianę dachu. Z jej inicjatywy w 1999 roku powstała komputerowa pracownia języka niemieckiego, którą w dużej mierze sfinansowała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Obecnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Edukacji w Krośnie.
Uzyskane nagrody – Dyrektora: 1986, 1993, 1994, Kuratora: 1989, 1995, 1998.


KAZIMIERZ MAZUR

Urodzony 7 lutego 1957 roku w Klimontowie (woj. świętokrzyskie). Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Dębie. W 1981 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim (wydział matematyczno-fizyczno-chemiczny, kierunek fizyka). W latach 1981-1983 pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu jako nauczyciel matematyki, fizyki i przysposobienia obronnego.
Pracę w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Krośnie na stanowisku nauczyciela fizyki rozpoczął 1 września 1983 r. W roku 1986 ukończył Studium Pedagogiczne w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Rzeszowie. W latach 1986-1990 pełnił funkcje Komendanta Szkolnego OHP. W latach 1990-1995 oraz 1997-2002 był wicedyrektorem szkoły, w okresie 1995-1997 członkiem Rady Szkoły. W latach 1997-2001 był wiceprezesem Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Radny Rady Miasta Krosna III kadencji (1998-2002), gdzie był przewodniczącym Komisji Edukacji. Przygotował wówczas m.in. obszerne opracowania na temat zagrożenia przemocą i uzależnieniami wśród uczniów krośnieńskich szkół. Stanowisko dyrektora szkoły objął 1 września 2002 roku. Był ostatnim dyrektorem liceum czteroletniego i pierwszym zreformowanego, trzyletniego (reforma oświaty dotarła do liceum ogólnokształcącego w 2002 roku). Wprowadził w szkole lektoratowy system nauki języków obcych. Za jego kadencji, w latach 2002-2004, w olimpijskim rankingu szkół, ogłaszanym corocznie przez redakcje “Rzeczypospolitej” i “Perspektyw”, szkoła plasowała się wśród 20 najlepszych szkół w Polsce, będąc najlepszą szkołą w woj. podkarpackim. W roku 2007 przeszedł na emeryturę, kontynuując w szkole pracę nauczyciela fizyki. W latach 2008-2010 w I LO w Krośnie był Rzecznikiem Praw Ucznia.
Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany m.in. Nagrodą Kuratora Oświaty (trzykrotnie), Nagrodą Prezydenta Miasta Krosna, Nagrodą Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Odznaczony również Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.