Aktualności

Zapraszamy do wysłuchania rozmów z naszymi Profesorami w zakładce na górnym pasku “Nasze Rozmowy”/ Nauczyciele/Absolwenci

                 Jest już  rozmowa z Panią Prof. Urszulą Marcinkowską

Rozmowy przeprowadził  Artur Lipiński

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NABÓR KANDYDATÓW  DO STYPENDIÓW
KOPERNIKAŃSKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do aplikowania o stypendium na studia, które realizować będziemy we współpracy z Edukacyjną Fundacją Przedsiębiorczości z Łodzi w ramach programu Stypendia Pomostowe (segment II).

Stowarzyszenie ma możliwość zarekomendowania kilku tegorocznych absolwentów, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
a) są obywatelami polskimi  lub posiadają Kartę Polaka,
b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XX edycji Programu czyli NASZEGO STOWARZYSZENIA,
c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania
nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł brutto
wyliczony z czerwca 2021r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest
w załączniku do Regulaminu.

REGULAMIN  KOPERNIKAŃSKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO:

Regulamin-Kopernikańskiego-Funduszu-Stypendialnego

WZORY DOKUMENTÓW:

Wniosek o przyznanie stypendium

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej

(Uwaga! Oświadczenie poprawiono: dochód ma być brutto)

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o stypendium pod linkiem:  NABÓR-KANDYDATÓW

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sukces I LO im. M. Kopernika w tegorocznym Rankingu  Najlepszych Liceów
Ogólnokształcących w Polsce  
wg miesięcznika “Perspektywy”.
Więcej informacji na stronie I LO oraz pod linkiem:
https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-liceow

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Koleżanki i Koledzy Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie !

 

Co roku Naszą krośnieńską Alma Mater, Naszego Kopernika opuszczają kolejne roczniki Absolwentów. Nasze drogi w sposób naturalny kierują się w różne części kraju i świata . Tracimy kontakt z koleżankami, kolegami i nauczycielami, z którymi przez lata nauki w Liceum byliśmy razem . Byliśmy razem w najpiękniejszym dla nas okresie życia, kiedy byliśmy młodzi, u progu dorosłości, pełni energii, marzeń i planów na przyszłość.

Myślę, że wielu z Was Koleżanki i Koledzy Absolwenci Naszego Kopernika odczuwało brak istnienia organizacji, która integrowałaby nasze środowisko, organizowała spotkania rocznicowe, utrzymywałaby łączność między nami a zarazem podtrzymywała tradycje Naszej Szkoły .

W odpowiedzi na to wśród Absolwentów Naszego Kopernika różnych roczników, przy pełnej akceptacji Dyrekcji oraz Nauczycieli Szkoły powstała inicjatywa powołania Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. W gronie piętnastu członków założycieli w dniu 7 lipca 2020r. powołaliśmy Nasze Stowarzyszenie, uchwaliliśmy Statut oraz powołaliśmy organy Stowarzyszenia. Dokonaliśmy niezbędnych czynności urzędowych związanych między innymi z rejestracją Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wiem, że obecny czas z powodu pandemii koronawirusa jest teraz niezwykle trudny dla każdego z nas. Nasze myśli kierują się przede wszystkim troską o rodziny i zdrowie. Pandemia pokrzyżowała również plany Stowarzyszenia. Zamierzaliśmy m.in. zorganizować uroczystości i bal wszystkich roczników Absolwentów z okazji 120-lecia istnienia Szkoły oraz przyczynić się do wydania opracowania w formie książki, obejmującej historię i losy wszystkich nauczycieli uczących na przestrzeni 120 lat w Koperniku . Mam jednak nadzieję , że ten czas pandemii minie i będzie z punktu widzenia późniejszych lat, choć trudnym i bolesnym, to jednak tylko epizodem w naszym życiu.

Drogie Koleżanki i Koledzy Absolwenci Kopernika serdecznie zapraszam i zachęcam Was do wystąpienia w szeregi Stowarzyszenia. Każdy z Was tworzy historię Naszej Szkoły. Chcemy się Waszymi doświadczeniami podzielić z innymi Absolwentami oraz obecnymi uczniami Szkoły. Zamierzamy m.in. wspierać, w tym formie stypendium aktualnych uczniów oraz Absolwentów Kopernika, organizować spotkania Absolwentów, Nauczycieli oraz podtrzymywać tradycję i historię Liceum. Chcemy również wspierać bieżącą działalność Naszej Szkoły.

Jesteśmy otwarci na Wasze inicjatywy, pozytywną energię.

Spotkajmy się w Naszym Stowarzyszeniu.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Artur Lipiński