Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy im. Prof. Andrzeja Szeptyckiego

Regulamin konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. VII i VIII Szkół Podstawowych z terenu województwa podkarpackiego.
 2. Organizatorzy:
  I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.
 3. Cele konkursu:
  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
  • wspieranie uzdolnień uczniów,
  • kształtowanie umiejętności twórczego myślenia i rozwiązywania problemów,
  • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,
  • wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym,
  • kształtowanie postawy badawczej ucznia.
 4. Organizacja Konkursu:
  Konkurs składa się z dwóch etapów. Na każdym etapie uczniowie rozwiązują zadania z biologii
  i chemii zgodne z wymaganiami podanymi poniżej. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie dokonują zgłoszenia do 18 marca 2023 roku przesyłając formularz zgłoszeniowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na adres e-mail organizatora konkurs.szeptycki@lo1krosno.pl.
  Tytuł laureata zostanie przyznany uczestnikom, którzy w etapie II zajmą pierwsze trzy miejsca (w przypadku identycznej liczby punktów uczestnicy zajmują to samo miejsce, a liczba laureatów ulega zwiększeniu).

  ETAP I

   • odbywa się w macierzystej szkole podstawowej 25 marca 2024 roku o godzinie 9.00
   • konkurs trwa 60 minut
   • podczas pracy z arkuszem uczeń może korzystać z kalkulatora prostego, układu okresowego pierwiastków oraz tablicy rozpuszczalności.
   • arkusze konkursowe zostaną przesłane 22 marca 2024 roku drogą elektroniczną na adresy   e-mail szkół, które zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu
   • oceną konkursu zajmują się opiekunowie dydaktyczni uczestników
   • klucz odpowiedzi zostanie przesłany 26 marca 2024 roku w godzinach popołudniowych na adresy e-mail
   • do drugiego etapu konkursu awans uzyskuje 3 uczniów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w danej szkole
   • protokół z etapu szkolnego zostaje przesłany faxem lub pocztą na adres organizatora do dnia 12 kwietnia 2024 roku (wzór protokołu zostanie przesłany na adres email wraz zadaniami etapu szkolnego)

  ETAP II

   • odbywa się w placówce organizatora 20 maja 2024 roku o godzinie 10.00.
   • oceną konkursu zajmuje się organizator
   • czas trwania testu 60 minut
   • wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora do dnia 28 maja 2024 roku (http://www.lo1krosno.info.pl/)
   • Wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu nastąpi w terminie, o którym organizator poinformuje zainteresowanych telefonicznie lub mailowo
 5. Wymagania konkursowe.

ETAP 1

    1. Zagadnienia z zakresu chemii:
     • Budowa atomu, izotopy, promieniotwórczość naturalna i sztuczna
     • Masa atomu i masa cząsteczki, masa atomowa i masa cząsteczkowa
     • Wartościowość, wiązania chemiczne: kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe
     • Prawo stałości składu, prawo zachowania masy
     • Mieszaniny, sposoby rozdzielnia składników
     • Typy reakcji chemicznych
     • Roztwory właściwe, koloidy, rozpuszczalność, stężenie procentowe roztworu
     • Właściwości, otrzymywanie, znaczenie najważniejszych tlenków, wodorotlenków, kwasów, soli (prostych, podwójnych i hydratów)
     • Aktywność metali i niemetali, interpretacja szeregu aktywności metali
     • Reakcje przebiegające w roztworach wodnych (cząsteczkowe, jonowe i jonowe skrócone)
     • Właściwości fizyczne, chemiczne, najważniejsze związki wybranych pierwiastków (sód, potas, magnez, wapń, glin, cynk, żelazo, miedź, argon, wodór, tlen, azot, chlor, węgiel, krzem, fosfor, siarka.
     • Otrzymywanie i właściwości najważniejszych tlenków, wodorotlenków, kwasów i soli prostych
     • Stopień utlenienia pierwiastka, reakcje utleniania-redukcji (bilans elektronowy)
     • Właściwości fizyczne i chemiczne związków wybranych pierwiastków: mangan, chrom, żelazo, miedź, glin
     • Reakcje przebiegające w roztworach wodnych (cząsteczkowe, jonowe, jonowe skrócone)
     • Podział i charakterystyka mieszanin, rozpuszczalność, stężenie procentowe roztworu.
    1. Umiejętności z zakresu chemii:
     • odczytywanie i stosowanie informacji zawartych w układzie okresowym, tabeli rozpuszczalności, innych tabelach, wykresach, schematach,
     • poprawny zapis wzorów chemicznych, równań reakcji chemicznych,
     • konstruowanie schematów, rysunków, wykresów,
     • planowanie typowych eksperymentów chemicznych, opisywanie spostrzeżeń, formułowanie wniosków,
     • przewidywanie, czy zachodzą reakcje chemiczne pomiędzy wybranymi substancjami chemicznymi,
     • przewidywanie sposobów identyfikacji pierwiastków (np. O2, H2, Cl2), tlenków (np. SO2, CO2), wodorotlenków, kwasów, soli,
     • wykorzystanie reakcji jonowych do identyfikacji jonów,
     • planowanie sposobów rozróżnienia substancji chemicznych,
     • wyjaśnianie zależności między budową cząsteczek, a właściwościami substancji,
     • projektowanie doświadczeń pozwalających rozróżnić podane związki,
     • wskazywanie różnic we właściwościach roztworów właściwych, koloidów i zawiesin;
     • wykonywanie obliczeń chemicznych związanych z:
      – liczbą cząstek elementarnych w atomie,
      – masą atomu, cząsteczki, masą atomową, cząsteczkową
      – prawem stałości składu, prawem zachowania masy
      – składem związków chemicznych i mieszanin,
      – stechiometrią równań reakcji,
      – stężeniem procentowym roztworów, rozpuszczalnością ciał stałych i gazów w wodzie,
      – zamianą jednostek
    2. Zagadnienia z zakresu biologii:
     • pierwiastki budujące ciała organizmów i ich rola;
     • znaczenie wody i soli mineralnych dla funkcjonowania organizmów;
     • organiczne związki chemiczne: białka, węglowodany, tłuszcze, kwasy nukleinowe, witaminy – znaczenie oraz skutki ich niedoboru
     • budowa i funkcjonowanie komórki, elementy budowy komórki i ich funkcje;
     • warunki i przebieg fotosyntezy, wpływ czynników środowiskowych na ten proces
     • oddychanie oraz fermentacja alkoholowa i mlekowa jako procesy dostarczające energii, warunki ich przebiegu.
    3. Umiejętności z zakresu biologii:
     • Poprawne posługiwanie się terminologią biologiczną i interpretowanie pojęć biologicznych.
     • Odczytywanie, analizowanie, interpretowanie i przetwarzanie informacji tekstowych oraz graficznych i liczbowych przedstawionych na wykresach, schematach, diagramach, wnioskowanie.
     • Wykorzystywanie wiedzy biologicznej do rozwiązywania zadań problemowych, wyjaśnienie zależności przyczynowo – skutkowych między faktami, formułowanie wniosków i przedstawianie opinii związanych z zagadnieniami biologicznymi.
     • Planowanie doświadczeń biologicznych, określanie warunków doświadczenia, (próba kontrolna i próba badana), dokumentowanie wyników, analiza wyników, formułowanie wniosków.
      Etap 2:
      Obejmuje wszystkie zagadnienia i umiejętności z Etapu 1 oraz dodatkowo
      :
    4. Zagadnienia z zakresu chemii:
     • reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne, reakcje utleniania i redukcji,
     • odczyn, pH roztworu
     • surowce energetyczne (węgle kopalne, gaz ziemny, ropa naftowa),
     • odmiany alotropowe węgla,
     • wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne (grupowe) węglowodorów (alkanów, alkenów, alkinów), nazewnictwo węglowodorów (w tym izomerów); szeregi homologiczne alkanów, alkenów i alkinów.
     • właściwości węglowodorów (w tym reakcje addycji, substytucji i eliminacji),
     • reakcje polimeryzacji alkenów i ich pochodnych,
     • wzory, nazwy, otrzymywanie i właściwości alkoholi
    5. Umiejętności z zakresu chemii:
     • opisywanie efektów energetycznych przemian,
     • przewidywanie, czy dany związek należy do konkretnego szeregu homologicznego,
     • znajomość sposobów identyfikacji węglowodorów,
     • przewidywanie właściwości fizycznych związków organicznych na podstawie znajomości liczby atomów węgla,
     • znajomość sposobów identyfikacji alkoholi mono- i polihydroksylowych
     • wykonywanie obliczeń chemicznych związanych z:
      • wyprowadzaniem wzorów związków chemicznych (nieorganicznych i organicznych) na podstawie ich składu procentowego oraz analizy spaleniowej,
      • rozpuszczaniem i stężeniem procentowym hydratów,
      • stechiometrią równań reakcji dotyczących węglowodorów i alkoholi,
      • molem i masą molową, objętością molową gazów w warunkach normalnych
    6. Zagadnienia z zakresu biologii:
     • narządy i układy narządów człowieka, ich budowa i pełnione przez nie funkcje;
     • współdziałanie poszczególnych układów narządów, integracja działania organizmu człowieka;
     • higiena i choroby wszystkich układów narządów;
     • odporność organizmu, mechanizmy odpowiedzi immunologicznej
     • I prawo Mendla, szachownica genetyczna.
     • II prawo Mendla.
     • Różne sposoby dziedziczenia cech (dominacja zupełna, dominacja niezupełna, kodominacja).
    7. Umiejętności z zakresu biologii:
     • Wskazywanie na schematach narządów ciała człowieka, rozpoznawanie tkanek budujących te narządy.
     • Interpretowanie zależności między budową a funkcją narządów i układów.
     • Opisywanie czynności życiowych ze wskazaniem elementów budowy ciała człowieka biorących w nich udział.
     • Przedstawianie przyczyn chorób układów i narządów, oraz wskazywanie związku między trybem życia, sposobem odżywiania, rodzajem pracy a zapadalnością na choroby tych układów.

Dane kontaktowe:
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
38-400 Krosno
Piotra Skargi 2
tel/fax: 13 43 204 50
Adres e-mail konkurs.szeptycki@lo1krosno.pl

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do konkursu przyrodniczego

Oświadczenie rodziców