Powiatowy Konkurs Humanistyczny “Antyk od Słowa do Dzieła”

POWIATOWY KONKURS HUMANISTYCZNY  ANTYK – OD SŁOWA DO DZIEŁA 

Regulamin   Konkursu Humanistycznego „ANTYK – OD SŁOWA DO DZIEŁA”

 1. Zasady organizacyjne Konkursu:
 1. VIII Konkurs Humanistyczny Antyk – od słowa do dzieła, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie, zwane dalej Organizatorem.
 2. Konkurs ma charakter powiatowy.
 3. Uczestnikami rywalizacji mogą być uczniowie klas 8 szkół podstawowych Krosna i powiatu krośnieńskiego.
 4. Konkurs odbywa się w 2 etapach:
  • etap pierwszy (eliminacje szkolne) – przeprowadzany jest w szkołach uczniów biorących udział w Konkursie;
  • etap drugi (finał) – przeprowadzany jest w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie przy ul. Piotra Skargi 2 w Krośnie;
 5. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie prosimy o wysłanie formularza zgłoszenia (skan)
  do dnia 15 marca 2024r.  na adres e-mailowy szkoły:  lo1krosno@lo1krosno.info.pl   z zaznaczeniem w tytule: Antyk – od słowa do dzieła – Konkurs Humanistyczny Antyk_formularz zgłoszenia
 1. Cele konkursu:
 1. Podnoszenie poziomu wiedzy o kulturze antyku.
 2. Promowanie chęci samodzielnego poszerzania wiedzy w zakresie starożytnej literatury, filozofii, sztuki.
 3. Promowanie interdyscyplinarnych zainteresowań humanistycznych.
 4. Rozwijanie umiejętności sprawnego i wnikliwego odbioru różnych tekstów, wykorzystywania kontekstów kulturowych.
 5. Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury, wykorzystywania zawartych w nich informacji.
 6. Doskonalenie umiejętności samodzielnej argumentacji i dojrzałego wnioskowania.
 7. Kształtowanie postawy współczesnego – wszechstronnego – humanisty, świadomego istnienia ciągłości tradycji.

III. I etap – eliminacje szkolne:

 1. Dyrektor Szkoły, której uczniowie zgłosili chęć udziału w Konkursie, powołuje Szkolną Komisję Konkursową, odpowiadającą za prawidłowy przebieg eliminacji szkolnych.
 2. Etap I Konkursu odbędzie się 22 marca 2024 r. w szkołach, które zgłosiły swe uczestnictwo u Organizatora.
 3. Organizator dostarcza drogą mailową materiały do przeprowadzenia testu w dniu poprzedzającym Konkurs.
 4. Etap I Konkursu ma formę testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte.
 5. Czas na rozwiązanie zadań testowych wynosi 45 minut.
 6. Rozwiązane testy zostają odesłane w dniu Konkursu do Organizatora.
 7. Organizator jest odpowiedzialny za sprawdzenie prac I etapu w ciągu 7 dni roboczych od momentu odebrania przesyłki.
 8. Organizator powiadomi uczestników o wynikach, wysyłając informacje na  e-mail.
 9. Do etapu II Konkursu zostają zakwalifikowane osoby, które uzyskały wynik co najmniej 70 % liczby wszystkich punktów.
 1. II Etap – finał:
 1. Etap II Konkursu odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.
 2. Zakwalifikowani uczniowie wraz z opiekunami zgłaszają się w wyznaczonym terminie i miejscu.
 3. Etap II Konkursu ma formę testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte.
 4. Na rozwiązanie zadań konkursowych przeznaczonych jest 60 minut.
 5. Organizator jest odpowiedzialny za sprawdzenie prac II etapu w ciągu 7 dni roboczych.
 6. Organizator powiadomi uczestników o ostatecznych wynikach Konkursu drogą e – mailową.
 7. Tytuł Laureata Konkursu otrzymują osoby, które uzyskały trzy pierwsze miejsca, zdobywając najwyższą ilość punktów. W przypadku otrzymania równej ilości punktów przez kilku uczestników istnieje możliwość przyznania miejsc równorzędnych.
 8. Konkurs od lat jest wpisany na listę konkursów,  uprawnionych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty do wpisu na świadectwo szkolne ( laureaci trzech pierwszych miejsc), co skutkuje dodatkowymi punktami w rekrutacji do szkół średnich.
 1. Terminarz konkursu:
 1. Zgłoszenie uczestników danej szkoły do udziału w Konkursie i przesłanie Formularza zgłoszenia do Organizatora – do 15 marca 2024r.
 2. I etap – eliminacje szkolne – 22 marca 2024 r.
 3. II etap – finał – 25 kwietnia 2024 r. godz. 10.00.
 4. Ogłoszenie wyników – 17 maja 2024 r. 
 1. Uwagi końcowe.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzania Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów Konkursu.
 4. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
 5. Na II etap Konkursu wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
 6. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy. Laureaci Konkursu i osoby wyróżnione otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe.
 7. Korespondencję związaną z przebiegiem Konkursu prosimy kierować na adres mailowy: lo1krosno@lo1krosno.info.pl  (z dopiskem w tytule: Antyk – od słowa do dzieła – Konkurs Humanistyczny)
 8. Informacji dotyczących Konkursu udzielają: p. Dorota Baczyńska – nauczyciel języka polskiego, p. Elżbieta Brynecka – nauczyciel przedmiotów artystycznych, (tel do szkoły:  13 43 204 50)
 9. VII. Zakres wiedzy i umiejętności:

Wymagania konkursoweUczestnicy Konkursu powinni wykazać się wiedzą poszerzającą treści podstawy programowej kształcenia ogólnego i wskazującą na umiejętność twórczej analizy i interpretacji tekstów. Tematyka zadań testowych obejmuje różnorodne zagadnienia kulturowe z następujących dziedzin: antyczna literatura, filozofia, sztuka oraz współczesne reinterpretacje. Konkurs zachęca przyszłego licealistę do samokształcenia i samodoskonalenia oraz sięgnięcia po pozaszkolną lekturę.