Informacja dla uczniów Liceum chcących korzystać z Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019

Bardzo prosimy wszystkich rodziców oraz uczniów o szczegółowe zapoznanie się z:

Uchwałą Nr XLI/872/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (otwórz)

oraz

Uchwałą nr LII/1143/2017 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/872/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno. (otwórz)

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z zapisami w/w uchwały, w roku szkolnym 2018/2019 refundacją mogą zostać objęci uczniowie dojeżdżający do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej, zlokalizowanej w odległości powyżej 5 km od domu lub znajdującej się poza ich miejscem zamieszkania, korzystający z transportu komunikacji zbiorowej, legitymujący się co najmniej dobra oceną zachowania w roku poprzedzającym przystąpienie do Programu.

Prawo do uczestnictwa w Programie posiadają uczniowie:

 • rozpoczynający naukę w klasach pierwszych, którzy w sekretariacie szkoły do dnia 25 września 2018 r. składają wniosek o objęcie Programem,
 • klas programowo wyższych (II oraz III), którzy w sekretariacie szkoły do dnia 5 września 2018 r. składają deklarację kontynuacji uczestnictwa w Programie,
 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie wniosku
  składanego w sekretariacie szkoły w terminie do 25 września 2018 r.

Z Programu mogą korzystać uczniowie liceum nie dłużej niż do końca roku szkolnego w którym ukończyli 19 lat.

Z programu wyłącza się:

 • uczniów powtarzających daną klasę,
 • uczniów legitymujących się niższą niż dobra oceną zachowania.

Uczeń traci prawo do korzystania z Programu wtedy gdy:

 • przestał być uczniem szkoły, w której był objęty Programem,
 • została mu udzielona kara upomnienia lub nagany przez dyrektora szkoły,
 • przekroczył limit godzin nieusprawiedliwionych – 10 godzin w danym semestrze,
 • otrzymał ocenę z zachowania niższą niż dobra w klasyfikacji śródrocznej/rocznej,
 • przez trzy miesiące w danym roku szkolnym nie przedkładał do
  refundacji biletów miesięcznych.

Dyrektor szkoły, której uczeń stracił prawo do korzystania z Programu, informuje o tym na piśmie rodziców/prawnych opiekunów oraz pełnoletniego ucznia. Uczeń który stracił prawo do korzystania z Programu, może raz w ciągu cyklu kształcenia ubiegać się o przywrócenie prawa do uczestnictwa w Programie w kolejnym roku szkolnym, o ile spełnia wszystkie wymagane kryteria, przy czym 1 godzina nieusprawiedliwiona lub 1 miesiąc w którym nie przedłożył do refundacji biletu pozbawia ucznia prawa do korzystania z dofinansowania.

Uczniowie chcący ubiegać się o przywrócenie prawa do korzystania z Programu składają wniosek o objęcie Programem w terminie do 25 września 2018 r.

Uczniowie, którzy na dzień składania wniosków nie byli uczniami szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno lub nie spełnili innych wymaganych kryteriów, mogą ubiegać się o włączenie do Programu w roku szkolnym, w którym zostali przyjęci do szkoły, ale nie wcześniej niż po zakończeniu klasyfikacji śródrocznej.
Wniosek/deklarację kontynuacji uczestnictwa w programie ucznia niepełnoletniego składają rodzice/opiekunowie prawni, natomiast uczniowie pełnoletni składają deklarację woli we własnym imieniu.
Formularze wniosków oraz deklaracji dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty oraz w sekretariacie szkoły.

Informacje dotyczące składania biletów.

Refundacji podlegają wyłącznie indywidualne, imienne bilety miesięczne obejmujące trasę z najbliższego przystanku od miejsca zamieszkania do najbliższego przystanku od szkoły (uchwała nie przewiduje dokonywania zwrotów na podstawie oświadczeń, zaświadczeń itp.)

 • Bilety wraz z czytelnymi kopiami należy składać w pokoju 109 w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego bilet dotyczy.
 • Proszę pamiętać o kserowaniu biletów niezwłocznie po zakupie, ponieważ po upływie określonego czasu niektóre bilety stają się nieczytelne, co uniemożliwia wykonanie kopii.
 • Kopie biletów należy wykonywać w skali 1:1 na standardowej, białej kartce formatu A4 – proszę nie przycinać kopii do rozmiaru oryginalnego biletu.
 • Bilety niespełniające powyższych kryteriów nie będą podlegały refundacji.

Do pobrania:
Deklaracja woli kontynuacji uczestnictwa w programie 2018/2019 r.
Wniosek o objęcie programem.