UWAGA ABSOLWENCI I LO! NABÓR KANDYDATÓW DO STYPENDIÓW KOPERNIKAŃSKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO Stypendia pomostowe współrealizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. M. Kopernika w Krośnie

      Uwaga! Maturzyści!  Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. M. Kopernika w Krośnie ogłasza nabór Kandydatów do w/w Stypendium dla ROZPOCZYNAJĄCYCH I ROK STUDIÓW!

          Jeśli zatem:

 • jesteś absolwentem Kopernika i zdałeś maturę w 2021 r.
 • dostałeś się na studia w jednej z tych uczelni: https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2021/06/Stypendia-Pomostowe-uczelnie-akademickie-2021.pdf
 • mieszkasz na wsi lub w mieście do 20.000 mieszkańców od co najmniej 2 lat
 • spełniasz kryteria dochodowe programu -dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021r (jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością, to do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z  nią)
 • angażowałeś się w działalność społeczną w szkole, w swojej miejscowości, w organizacji pozarządowej itp. (warunek dodatkowy i nieobligatoryjny),
  to możesz ubiegać się o nasze stypendium na I rok studiów. Stypendium to gwarantowane 700 zł co miesiąc, które pomogą Ci pokryć część wydatków związanych z podjęciem studiów.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

TERMINARZ:

 • do 10 sierpnia 2021 r. – składanie dokumentów w sekretariacie szkoły (w godz. 8.00 – 14.00)
 • do 12 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie wyników konkursu (rekomendacji Stowarzyszenia Absolwentów I LO)
 • do 16 sierpnia do godz. 16.00. – zakończenie obowiązkowej rejestracji osób, które otrzymają naszą rekomendację, w systemie on-line programu STYPENDIÓW POMOSTOWYCH (segment II).

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, ewentualne dopłaty bezpośrednie dla rolników, odcinki rent/emerytur)
 • informacje o liczbie osób w Twojej rodzinie
 • dokumenty potwierdzające Twoje zaangażowanie społeczne (warunkowo).

REGULAMIN I WZORY DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ:

Regulamin-Kopernikańskiego-Funduszu-Stypendialnego

Wniosek o przyznanie stypendium

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej

(Uwaga! Oświadczenie poprawiono: dochód ma być brutto)

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 1. Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

 

Jeśli masz pytania skontaktuj się z Panią Edytą Karwat  ( tel. 697840066)  lub mailowo:   edyta.karwat@lo1krosno.pl

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!