UWAGA! PILNE! Jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Krosna – wnioski do 30 sierpnia 2022 r.

 Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

W dniu 30 czerwca 2022 r. Rada Miasta Krosna przyjęła uchwałę  w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Gminy Miasto Krosno dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Krośnieńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Pobierających Naukę Na Terenie Gminy Miasto Krosno.

Treść uchwały, zawierającej  Regulamin  wraz ze wzorami załączników ( w jednym dokumencie) do pobrania poniżej:

Regulamin przyznawania stypendium uczniom

Regulamin zakłada cztery kategorie, w ramach których, uczeń może starać się o stypendium.

Według regulaminu – o stypendium mogą ubiegać się m. in.  uczniowie I LO (oprócz uczniów nowoprzyjętych do klas pierwszych), którzy zdobyli w roku szkolnym 2021/2022 tytuły laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim i którzy osiągnęli średnią co najmniej 4,8 w klasyfikacji końcoworocznej (w przypadku absolwentów – tylko z kl. III wraz z ew. religią/etyką). Uczniowie klas I – mogą starać się o stypendia w swoich macierzystych szkołach podstawowych, o ile są one prowadzone przez Gminę Miasto Krosno.

UWAGA! Składanie wypełnionych i podpisanych przez rodziców niepełnoletniego  ucznia lub pełnoletniego ucznia wniosków wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły   —  do 30 sierpnia 2022 r. !

Należy dostarczyć:

  • Wypełniony i podpisany wniosek o stypendium w dwóch egzemplarzach!
  • Oryginał i kserokopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty lub innego osiągnięcia, wskazanego w regulaminie ( na miejscu potwierdzimy za zgodność z oryginałem)
  • świadectwo szkolne – oryginał i ksero ( na miejscu potwierdzimy za zgodnośc z oryginałem), 
  • Podpisane wszystkie wymagane regulaminem oświadczenia (  RODO, numer konta, itp)

W razie potrzeby proszę kontaktować się z wicedyrektorem szkoły, tel 13 43 204 50.