Skuteczne planowanie kariery zawodowej jako zwiększenie szans na rynku pracy” – głowne założenie projektu realizowanego z funduszy norweskich.

 W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego, skierowane do uczniów klas III.

 Głównym ich celem jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania własnej kariery zawodowej. Niezbędne w tym zakresie jest podejmowanie oraz zmiana decyzji edukacyjnych i zawodowych w oparciu o znajomość własnych zasobów i preferencji, a co najważniejsze informacje na temat obecnego rynku pracy i systemu edukacji.

Naprzeciw wszystkim tym potrzebom wychodzi przedsięwzięcie Skuteczne planowanie kariery zawodowej jako zwiększenie szans na rynku pracy”, czyli kompleksowe działania w zakresie doradztwa zawodowego realizowane w ramach projektu „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” Programu Rozwój Lokalny, współfinansowanego w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa. Beneficjentem/Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Miasto Krosno, a na jego realizację uzyskano dotację w wysokości 15 328 498,86 PLN.

Celem projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji Krosna do potrzeb mieszkańców. Projektowi przyświeca hasło: „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej przez Panią Prof. Paulinę Fałat-Kosiek, a dzięki jej wysoko rozwiniętym umiejętnościom interpersonalnym, łatwości nawiązywania kontaktów oraz kreatywności, cieszą się dużym uznaniem wśród uczniów.

Fundusze norweskie reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej, oraz obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Wraz z pozostałymi darczyńcami, Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Więcej informacji:

www.norwaygrants.pl

www.norwaygrants.org