UWAGA ABSOLWENCI I LO! Stypendia pomostowe współrealizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. M. Kopernika w Krośnie

Uwaga! Stypendia dla absolwentów!!!

Drodzy Absolwenci.

Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zaprasza do aplikowania o stypendium na studia, które realizować będziemy we współpracy z Edukacyjną Fundacją Przedsiębiorczości z Łodzi w ramach programu Stypendia Pomostowe (segment II).

Stowarzyszenie ma możliwość zarekomendowania kilku tegorocznych absolwentów, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

a)są obywatelami polskimi  lub posiadają Kartę Polaka,

b)posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XX edycji Programu,

c)mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

d)pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

e)osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Ponadto o stypendium pomostowe mogą ubiegać się również finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych, zamieszkujący na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców (segment IB ).

Szczegóły dotyczące  stypendium pomostowego znajdziecie na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Ponieważ uczniowie, spełniający wymagane regulaminem warunki, zgłaszają swoje kandydatury bezpośrednio do Organizacji Lokalnej, prosimy zainteresowanych absolwentów o kontakt ze szkolną pedagog Panią Edytą Karwat, która będzie koordynować działania ze strony Stowarzyszenia absolwentów naszej szkoły.

Email: edyta.karwat@lo1krosno.pl      tel. 697840066