Wyniki naboru na stanowisko nauczyciela chemii

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko nauczyciela chemii
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krośnie został wybrany Pan Kamil Serafin
zam. w Rymanowie

Uzasadnienie wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko nauczyciela chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kośnie na najwyższym poziomie oraz otrzymał najwyższą liczbę punktów w dwuetapowym postępowaniu rekrutacyjnym.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Komisja rekrutacyjna w składzie:

 1. Janina Podbilska-Pająk – przewodniczący komisji
 2. Katarzyna Sitek – Guzik – nauczyciel chemii w ZSO w Krośnie
 3. Ewa Jaklewicz – nauczyciel matematyki w ZSO w Krośnie

w dniu 22 lipca br. w godz. od 12.00 do 13.50 dokonała oceny formalnej dokumentacji kandydatów na w/w stanowisko.

 Do drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) przechodzą następujące osoby:

 1. Kulczycka Aleksandra – godz. 10.00

2. Lenik Wioletta – godz. 10.15

3. Prajzner Anna – godz. 10.30

4. Serafin Kamil – godz. 10.45

 Uprzejmie prosimy o stawienie się Państwa w wyznaczonym powyżej czasie, w dniu 23 lipca 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krośnie przed salą 106 (1 piętro).

Krosno, 22 lipca 2015 r.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela chemii

 1. Określenie jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. P. Skargi 2, 38-400 Krosno.
 2. Określenie stanowiska:  nauczyciel
 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
 • wymagania niezbędne:
 1. Kwalifikacje do nauczania chemii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy
  na w/w stanowisku (z „medycyny pracy”).
 • wymagania dodatkowe

Pisemna koncepcja pracy (max 2 strony A4), uwzględniająca następujące punkty:

ü  specyfika pracy szkoły

ü  dwujęzyczne nauczanie

ü  praca z uczniem szczególnie uzdolnionym

8. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, edukacji, stażów itp.,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie o niekaralności,
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182),
 7. Inne ewentualne dokumenty: kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, (kopie świadectw/a pracy, staże pracy), opinie, referencje, kopie potwierdzające odbycie kursów, szkoleń itp.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Administracji (pok.109, I piętro)
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie, ul. P. Skargi 2, 38-400 Krosno
w terminie do dnia 22 lipca 2015 roku do godziny 11.00decyduje data wpływu.
Dokumentację należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem “Nabór na stanowisko nauczyciela chemii”.

Konkurs na w/w stanowisko odbędzie się 23 lipca 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krośnie o godz. 10.00.

 

Dodatkowych informacji udzielała będzie Edyta Zając – Zespół Szkół Ogólnokształcących, pokój 109,  tel. 13 43 204 50

Krosno, dnia 15 lipca 2015 r.