Zasady rekrutacji

ZASADY  REKRUTACJI DO GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA
W KROŚNIE

Uczniem  Gimnazjum  Dwujęzycznego im.Mikołaja Kopernika zostaje kandydat, który:

 1. Złoży  formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w wyznaczonym czasie,
 2. Przystąpi do sprawdzianu kwalifikującego i uzyska odpowiednią liczbę punktów rekrutacyjnych,
 3. Potwierdzi wolę podjęcia nauki  w Gimnazjum , dostarczając świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wynik sprawdzianu szóstoklasisty.

 

PUNKTY  REKRUTACYJNE PRZYZNAJE SIĘ ZA:

 1. Oceny na świadectwie klasy V z j. polskiego, j. obcego, matematyki, historii i przyrody – max 40 pkt
  (ocena celująca – 8 pkt, bardzo dobra – 6 pkt, dobra – 4 pkt, dostateczna – 2 pkt,
  dopuszczająca – 0 pkt.).
 2. Oceny śródroczne(I semestr ) klasy VI z j.polskiego, j.obcego, matematyki, historii i przyrody-max 40 pkt.
  (ocena celująca – 8 pkt, bardzo dobra – 6 pkt, dobra – 4 pkt, dostateczna – 2 pkt,
  dopuszczająca – 0 pkt.).
 3. Oceny zachowania po klasie V i I semestrze klasy VI- max 10 pkt.

 

wzorowe                    – 5 pkt

bardzo dobre              – 4 pkt

dobre                          – 3 pkt

poprawne                   – 0 pkt

nieodpowiednie          – 0 pkt

naganne                     – 0 pkt

 

 1. Tytuł finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty max 20 pkt.
 2. Test predyspozycji językowych (kwalifikacyjny)( próg kwalifikacji-25%)max 50 pkt.
 3. Test predyspozycji kierunkowych (matematyczno-przyrodniczych) – 40 pkt.
 4. Tytuł laureata konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty zwalnia z procedury rekrutacyjnej, po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego.

 

DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM:

 1. Kopia świadectwa ukończenia klasy V.
 2. Zaświadczenie o wynikach nauczania  I semestru klasy VI.

Potwierdzona informacja o uzyskanych lokatach w konkursach organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie