Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego “The English Challenge”

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO THE ENGLISH CHALLENGE”

4 edycja –  2024

DLA UCZNIÓW KLAS 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

 1. ORGANIZTOR KONKURSU.
  Organizatorem konkursu The English Challenge jest I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.
 1. TERMIN KONKURSU.
  Konkurs odbywa się w dwóch etapach  : etap szkolny 11 marca 2024 , finał powiatowy- 19 kwietnia 2024.  Szczegółowy termin podawany jest na stronie szkoły Organizatora.
 1. CELE KONKURSU.

Cele konkursu The English Challenge to:

  • promowanie znajomości języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych
  • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
  • rozwijanie umiejętności językowych i uzdolnień uczniów
  • stworzenie możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalno – gramatycznych
  • podniesienie samooceny uczniów
 1. ZAKRES WIEDZY I WYMAGANIA.
  Uczniów biorących udział w konkursie English Challenge obowiązuje znajomość kategorii gramatycznych, zakresów tematycznych, grup leksykalnych i funkcji komunikacyjnych zawartych w Podstawie Programowej oraz programach nauczania języka angielskiego dla Szkoły Podstawowej dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN.
 1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE ENGLISH CHALLENGE.
  • W konkursie może wziąć udział każdy uczeń uczący się języka angielskiego klasy ósmej szkoły podstawowej z Krosna lub z powiatu krośnieńskiego.
  • Liczba uczniów chcących wziąć udział w I etapie (szkolnym) konkursu nie jest ograniczona.
 1. FORMA I PRZEBIEG KONKURSU
  • Konkurs jest konkursem dwuetapowym. Pierwszy etap odbywa się w macierzystej Szkole Podstawowej, udział biorą chętni uczniowie.
  • Szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie pisemnie , na maila:  konkurs.j.angielski@lo1krosno.pl,  podając imię i nazwisko oraz adres mailowy jednego nauczyciela z SP – organizatora konkursu na etapie szkolnym .  Termin zgłoszenia do 7 marca 2024
  • Troje uczniów z najwyższymi wynikami przechodzi do etapu drugiego. Finał konkursu The English Challenge odbywa się w I LO w Krośnie. Uczniowie z poszczególnych szkół będą walczyć o zwycięstwo drużynowo. Zespół uczniów z danej szkoły tworzy jedną drużynę.
   Data zostanie podana na stronie I LO, oraz w wiadomości wysłanej mailem opiekunom dydaktycznym uczniów – finalistów.
  • I etap Konkursu ma formę testową, sprawdza znajomość struktur gramatycznych oraz leksyki języka angielskiego . Odbywa się w szkole podstawowej. Godzina rozpoczęcia testu , test, klucz oraz instrukcja zostaną przesłane  do nauczycieli opiekunów najpóźniej dzień przed.
  • 3 Uczniów z najwyższym wynikiem punktowym przechodzi do finału konkursu English Challenge. W razie wyników ex aequo, o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu decyduje nauczyciel SP.
   Zwycięzcy etapu szkolnego są zgłaszani Organizatorowi poprzez przesłanie Karty Uczestników Finału ( załącznik nr 2) na adres :konkurs.j.angielski@lo1krosno.pl
  • Finał konkursu uwzględnia znajomość struktur leksykalno – gramatycznych i leksyki na poziomie szkoły podstawowej oraz kultury krajów anglojęzycznych (USA, Wielka Brytania) .
  • Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa złożona z nauczycieli języka angielskiego I LO oraz studentów – praktykantów z USA.
  • Zwycięzcy konkursu The English Challenge to uczniowie z najwyższą liczbą punktów uzyskaną w finale Konkursu. Przyznaje się I , II i III miejsce.  W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów Organizator przeprowadza dogrywkę.
  • Finał konkursu uwzględnia spotkanie ze studentami – praktykantami z USA. Spotkanie ma formę rozmowy, zabawy i prezentacji w języku angielskim.
 1. NAGRODY

Zdobywcy I, II i III miejsca uzyskują dyplomy  oraz nagrody rzeczowe .

Konkurs został zgłoszony na listę konkursów Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w których  zwycięzcy ( I, II, III miejsca)  zdobywają dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół  ponadpodstawowych

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Regulamin Konkursu The English Challenge jest dostępny na stronie I LO w zakładce Nasze Konkursy.
  • Uczniowie biorący udział w konkursie potwierdzają, że zapoznali się i akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.
  • Opiekunowie prawni uczestników Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu w celu związanym z realizacją konkursu i sposobem ogłaszania wyników ( załącznik 1)
  • W kwestiach spornych oraz innych nieregulowanych przez niniejszy regulamin decydujący głos ma Komisja Konkursowa.
  • Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu, co jednak zostanie podane do wiadomości uczestnikom konkursu.
  • Klauzula o ochronie danych osobowych:
   Zgodnie z artykułem nr13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

   • Administratorem danych osobowych uczestników i opiekunów jest Organizator
   • dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją i rozliczeniem udziału w konkursie, zapewnieniem bezpieczeństwa a także promocji szkoły w przestrzeni publicznej na podstawie art.6 ust.1 lit. a,c i f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
   • odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora
   • dane uczestników i opiekunów przechowywane są przez okres niezbędny do rozliczenia konkursu a w pozostałych przypadkach do wycofania zgody
   • pełnoletni uczestnicy/opiekunowie uczestników niepełnoletnich i opiekunowie mają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie
   • pełnoletni uczestnicy/opiekunowie uczestników niepełnoletnich i opiekunowie mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o niniejszy regulamin a w pozostałych przypadkach dobrowolnie
   • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych : iod@netmol.pl
  • Wszelkie zapytania lub korespondencję prosimy kierować na adres : lokrosno@lo1krosno.info.pl ( w tytule The English Challenge )

Załączniki:

Zgoda rodziców

Karta uczestnika finału