Nabór na stanowisko nauczyciela matematyki

 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela matematyki

 1. Określenie jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. P. Skargi 2, 38-400 Krosno.
 2. Określenie stanowiska:  nauczyciel matematyki
 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
 • wymagania niezbędne:
 1. Kwalifikacje do nauczania matematyki w szkołach gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych

 1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy
  na w/w stanowisku (z „medycyny pracy”).
 • wymagania dodatkowe

Pisemna koncepcja pracy (max 2 strony A4), uwzględniająca następujące punkty:

–  specyfika pracy szkoły

–  praca z uczniem szczególnie uzdolnionym

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, edukacji, stażów itp.,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie o niekaralności,
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),
 7. Inne ewentualne dokumenty: kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu), opinie, referencje, kopie potwierdzające odbycie kursów, szkoleń itp.

Wymagane dokumenty należy składać w Administracji (pok. 109, I piętro)
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie, ul. P. Skargi 2, 38-400 Krosno
w terminie do dnia 12 lipca 2016 roku do godziny 12.00decyduje data wpływu.
Dokumentację należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko nauczyciela matematyki”.

Konkurs na w/w stanowisko odbędzie się w dniu 14 lipca 2016 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krośnie o godz. 10.00.

 

Krosno, dnia 1 lipca 2016 r.