Efekty projektu Erasmus + „Kompetencje ICT kluczem do rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie.

Podsumowanie efektów projektu Erasmus +  „Kompetencje ICT kluczem do rozwoju
I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie.

W okresie od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 20019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie grupa 14 nauczycieli różnych przedmiotów realizowała projekt Erasmus + akcja K1 Mobilność Edukacji Szkolnej pt. „Kompetencje ICT kluczem do rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie” .

        Głównym celem  projektu było wprowadzenie i upowszechnienie na gruncie szkolnym nowoczesnych narzędzi ICT, w szczególności platformy e-learningowej.

W wyniku realizacji projektu wdrożono w pierwszej kolejności e-learning z przedmiotów językowych (jęz. angielski oraz hiszpański) a potem także innych jak np. matematyka, chemia, biologia, historia, WOS, j. polski,  za pośrednictwem platformy e-learningowej EDMODO, ponadto w ramach zajęć dydaktycznych, w tym również zajęć językowych wdrożono narzędzia ICT, które korzystnie wpłynęły na skuteczność pracy dydaktycznej takie jak: Kahoot, Edpuzzle, Quizlett, Ted-ed i inne.

        Szkoła przeprowadziła wśród uczniów anonimowe ankiety dot. skuteczności podjętych działań. Analiza ankiet skierowanych do uczniów w sposób zdecydowany potwierdziła, że uczniowie bardzo cenią formy pracy na lekcji z wykorzystaniem narzędzi ICT. Niemal 100% uczniów zwraca uwagę na ich atrakcyjność, 90% na skuteczność oraz łatwość dostępu do materiałów dydaktycznych. 85% uczniów twierdzi, że chętniej angażuje się w naukę. Efektem podjętych działań jest wzrost wyników w nauczaniu zgodny z założeniami projektu – analiza wyników nauczania z przedmiotów, które są prowadzone przez nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2018/2019 zaczęli korzystać lub zintensyfikowali korzystanie z narzędzi ICT pokazała , ze nastąpił wzrost wyników nauczania u ich uczniów o około 5,1%.

        Użycie platformy e-learningowej EDMODO przez grupę nauczycieli stało się wygodnym i skutecznym sposobem zapewnienia młodzieży nieograniczonego i wygodnego dostępu do materiałów edukacyjnych, zadawania i sprawdzania prac domowych  i ograniczyło w znacznym stopniu konieczność wykonywania kserokopii tych materiałów. Użycie platformy upowszechnia się i stosuje ją coraz większa liczba nauczycieli.

  Nowe technologie informacyjne pozwoliły również na uatrakcyjnienie wielu szkolnych uroczystości i imprez, takich jak np. obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości,  Europejskiego Święta Języków Obcych i wiele innych.

         Efektem projektu jest też podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, z których około 60 %  zna język angielski na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w projektach międzynarodowych i nawiązywanie współpracy międzynarodowej ze szkołami zagranicznymi. Chętni nauczyciele kontynuują naukę j. angielskiego na specjalnie zorganizowanym w szkole kursie tego języka. Niektórzy nadal  uczą się i doskonalą swoje umiejętności na  zajęciach, realizowanych w ramach innych projektów.

         Szkoła posiada swój profil na portalu Facebook oraz kanał w serwisie YouTube. Sprzyja to lepszemu oddziaływaniu na  środowisko i pomaga w rekrutacji uczniów, którzy pragną uczyć się i rozwijać w dobrej szkole.

         I LO dzięki możliwości poznania nauczycieli z innych szkół europejskich w ramach szkoleń zagranicznych, wdrożeniu e-Twinning i  dodatkowym działaniom networkingowym szkoła nawiązała współpracę m.in.  z Uniwersytetem Stanowym Iowa w USA w ramach, której studenci tej uczelni przyjeżdżają na praktyki studenckie do naszej szkoły

i prowadzą zajęcia z młodzieżą z różnych przedmiotów w j. angielskim ( III, IV 2019),  ze Szkołą w Marl w Niemczech polegającą na wymianie młodzieży w ramach współpracy polsko-niemieckiej ( III, IV 2019 i wcześniej , X 2018),  ze szkołą Gemainschaftsschule Mettlach w Orcholz w Niemczech, w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej ( IX –X 2019),  ze szkołą w Rydze (Łotwa) w ramach wymiany polsko-łotewskiej ( IX 2019). Jak dotąd w roku szkolnym 2018/19 około 150 uczniów naszej szkoły miało okazję uczestniczyć łącznie
w w/w projektach.

         Dzięki rozwojowi współpracy międzynarodowej uczniowie mają szansę zetknąć się bliżej z przedstawicielami innych  kultur zdobywając cenne we współczesnym świecie kompetencje miękkie, takie jak: inteligencja kulturowa i emocjonalna.

                   Projekt przyniósł bardzo duże korzyści i stał się  motorem rozwoju kadry pedagogicznej  w wielu ważnych aspektach, co w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju I LO z Oddziałami Dwujezycznymi im. M. Kopernika w Krośnie.                                                          

                                                                                                       Opracowała:   Ewa Jaklewicz