Dla ucznia

Materiały dydaktyczne z przedmiotów

 

Tematy projektów edukacyjnych dla klas II gimnazjum

 

Wybierz przedmiot z listy po lewej.

—————————————-

 Informacje pedagoga szkolnego 


ZASADY UBIEGANIA SIĘ O

 INDYWIDUALNY PROGRAM /TOK NAUKI

 

KTO MOŻE UZYSKAĆ ZGODĘ NA IPN, ITN?

1. Indywidualny program lub tok nauczania może być przyznany uczniowi, wykazującemu szczególne uzdolnienia poznawcze ogólne lub kierunkowe potwierdzone osiągnięciami w roku szkolnym poprzedzającym wydanie pozwolenia, który:

  • Ukończył klasę (pierwszą, drugą)osiągając maksymalną ocenę z przedmiotu kierunkowego i co najmniej oceny dostateczne z pozostałych przedmiotów. Wyjątkowo można przyznać IPN/ITN przy ocenach pozytywnych z przedmiotów nie kierunkowych i zakwalifikowaniu się do zawodów, olimpiad ogólnopolskich lub centralnych,
  • Po pierwszym semestrze klasy pierwszej został zakwalifikowany do zawodów okręgowych olimpiady lub zawodów.

 

JAK OTRZYMAĆ ZGODĘ NA IPN/ITN?

 

1. Złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki do Dyrektora szkoły. Z wnioskiem takim wystąpić może :

a)      Pełnoletni uczeń

b)      Rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia

c)      Wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

 

2. Umotywowany wniosek do dyrektora szkoły składa się za pośrednictwem wychowawcy klasy, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, osiągnięciach  i oczekiwaniach ucznia.

 

3.  Zgłosić się do Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Lewakowskiego 14 w Krośnie i uzyskać pozytywną opinię.

Do poradni samodzielnie może zgłosić się uczeń pełnoletni, natomiast ucznia niepełnoletniego zgłaszają rodzice. Do wniosku o wykonanie badania oraz wydanie opinii należy dołączyć opinię wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu, w ramach którego uczeń ubiega się o IPN. Druk opinii należy wydrukować ze strony internetowej Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wydaną opinię należy osobiście odebrać w sekretariacie poradni i złożyć w sekretariacie szkoły.

 

Komplet dokumentów musi być złożony w szkole przed zakończeniem wakacji. Tylko wtedy Indywidualny Program lub Tok Nauki może ruszyć wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 

Komplet dokumentów stanowią:

1. Wniosek do dyrektora o przyznanie IPN/ITN.

2.  Opinia o uczniu napisana przez nauczyciela lub wychowawcę.

3.  Pozytywna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4. Program opracowany przez opiekuna dydaktycznego ucznia (nauczyciela, który będzie realizował z uczniem IPN/ITN).

Na podstawie złożonych dokumentów oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej I.L.O. Dyrektor udziela zezwolenia na realizację IPN/ITN oraz wyznacza opiekuna dydaktycznego.

Opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Można zajrzeć na stronę Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej : www.mpppkrosno.pl

 

 

Informacje o stypendiach dla uczniów

/strong