Projekty edukacyjne

Drodzy uczniowie klas II Gimnazjum!

Tematy projektów edukacyjnych są dostępne w zakładce dla ucznia/materiały dydaktyczne, w gablocie obok sali 006 oraz
w bibliotece szkolnej
.

Do 13 XI 2015 r. uczniowie klas II gimnazjum, po konsultacji
z opiekunami projektów, wybierają temat do realizacji. Pracują
w grupach czteroosobowych.

Opiekunowie wybranych projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań, wspomagają podział zadań w grupie, podają kryteria oceniania projektu i jego prezentacji.

Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają terminy konsultacji.

Opiekunowie projektów pracujący z uczniami przygotowują kartę projektu.

Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu najdalej do końca maja danego roku szkolnego.

Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.

Projekt może się kończyć „produktem”, czyli materialnym efektem, który będzie mógł być łatwo wykorzystany w czasie końcowego pokazu, np.:

– plakat,

– collage,

– inna forma plastyczna,

– książka, broszura,

– ulotka,

– gazetka,

– prezentacja multimedialna,

– strona internetowa,

– model zjawiska,

– makieta z opisem,

– film,

– nagranie dźwiękowe,

– piknik naukowy, obywatelski,

– relacja z debaty lub publiczna dyskusja,

– szkolna lub międzyszkolna wystawa,

– festiwal, aukcja prac uczniów,

– wspólny raport z przeprowadzonego badania,

– przedstawienie teatralne,

– inscenizacja,

– edukacyjna gra plenerowa (uliczna, szkolna),

– lub inne, za zgodą opiekuna projektu.

Udział ucznia w projekcie jest obowiązkowy i ma wpływ na jego ocenę zachowania. Szczegółowe kryteria oceny, uwzględniające zaangażowanie ucznia w prace projektowe, zapisane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

Szczegółowy regulamin projektu dostępny jest w zakładce dokumenty na stronie internetowej szkoły.